5-montaz

Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien

Właściwy montaż okien jest bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o bezproblemowym i długotrwałym użytkowaniu. Błędnie przeprowadzone prace powodują uszkodzenie, a nawet zniszczenie elementów stolarki otworowej. Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych stanowi równie istotną kwestię. Jeśli bowiem są one zamontowane nieprawidłowo, nie spełniają swojej roli i mogą powodować dyskomfort w użytkowaniu (nie domykać się, blokować, ryglować, niszcząc okucia). Montaż drzwi wewnętrznych lub okien należy więc zlecić doświadczonej ekipie. Proponujemy zakup drzwi z montażem, dzięki czemu będą mieli Państwo pewność, że zostanie on przeprowadzony rzetelnie i z zachowaniem wszystkich zasad sztuki budowlanej.

 

 

Montaż wykonany profesjonalnie można podzielić na następujące etapy:

–          Przygotowanie do montażu

Osoby, które będą przeprowadzały montaż drzwi lub okien, powinny mieć zapewniony dostęp do narzędzi tj. dyble lub kotwy montażowe, poziomica, kliny, młotek, niezbędne elektronarzędzia, pianka montażowa niskoprężna, taśma do zabezpieczenia ościeżnicy. Wyznaczyć poziomy i piony, przyporządkować poszczególne elementy stolarki do odpowiadających im otworów, zwrócić szczególną uwagę na funkcjonalność (strona otwierania). Sprawdzić, czy dostarczone elementy stolarki pasują do otworów i zapewniają luz montażowy 10-15 mm na każdą stronę. Dokładnie oczyścić ościeże z resztek zaprawy. Ściany ościeży powinny zachować pion i poziom.

–          Zamocowanie stolarki w otworze

Stolarkę przeznaczoną do montażu należy rozpakować uważając aby nie uszkodzić poszczególnych elementów. Opakowanie należy pozostawić do końca montażu na wypadek potrzeby zwrotu do producenta. Następnie należy sprawdzić czy dostarczona stolarka jest kompletna , czy nie posiada widocznych wad konstrukcyjnych , materiałowych lub uszkodzeń transportowych. W przypadku , gdy zdarzy się jakaś nieprawidłowość , produkt należy ponownie zapakować w fabryczne opakowanie i rozpocząć procedurę reklamacyjną. Przed rozpoczęciem montażu jeżeli jest taka konieczność należy zdjąć skrzydła z ościeżnicy. Zaleca się montowanie ościeżnicy za pomocą dybli lub kotew a nie na samą piankę. Ościeżnicę należy wstawić w otwór, unieruchomić za pomocą klinów. Zbyt mocne wbicie klinów może spowodować odłupanie ościeżnicy. Po ustawieniu ościeżnicy należy dokładnie sprawdzić piony i poziomy. Jeżeli wyjdą jakieś odchylenia należy je skorygować. Prawidłowe ustawienie ościeżnicy w grubości muru jest szczególnie ważne z punktu widzenia uniknięcia mostka termicznego oraz gdy okno współpracuje z ościeżnicą ( montaż drzwi zewnętrznych i okien). Maksymalna odchyłka od pionu i poziomu powinna wynosić 1 mm/ 1 m długości elementu , ale nie więcej niż 3 mm na całej długości. Maksymalna różnica długości przekątnych przy długości 1,5 m odchyłka maksymalna 2mm , powyżej długości 1,5 m odchyłka maksymalna 3mm. Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione przystępujemy do trwałego mocowania ościeżnicy. W przypadku montażu za pomocą kotew montażowych należy je dogiąć do muru i przykręcić za pomocą kołków rozporowych. Przy montażu na dyble należy przewiercić ościeżnicę , gdy nie ma gotowych otworów , następnie należy wiercić otwory w murze. Trzeba pamiętać o odpowiedniej długości wiertła, aby nie uszkodzić ościeżnicy. Następnie wstawiamy rozpórki , które uniemożliwią odkształcenia ościeżnicy Po zamontowaniu ościeżnicy wieszamy skrzydła i sprawdzamy poprawność działania. Jeśli wszystko jest w porządku przechodzimy do uszczelniania (piankowania) i obróbki

–          Uszczelnianie i obróbka

Uszczelnianie wykonujemy z pomocą piany montażowej niskoprężnej stosując się dokładnie do zaleceń producenta. Zalecane jest stosowanie pistoletów do nakładania piany , dzięki którym możliwe jest równomierne jej położenie i uniknięcie wycieków. Przed przystąpieniem do piankowania należy zdjąć skrzydła . Następnie należy zabezpieczyć ościeżnicę i ścianę taśmą malarską.(należy pamiętać aby ją zdjąć zaraz po piankowaniu). W celu zapewnienia lepszej przyczepności należy ścianę ościeża zwilżyć wodą. Wpływa to również na szybsze utwardzenie piany. Zdejmujemy taśmy malarskie. Po wyschnięciu należy nadmiar piany odciąć nożem . Po wykonaniu tych czynności montujemy opaskę regulacyjną za pomocą silikonu.

–          Prace zakończeniowe ,kosmetyka , regulacja

Po zakończeniu montażu , należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Powłoki należy czyścić za pomocą wody i łagodnym detergentem. Po zawieszeniu skrzydeł należy sprawdzić poprawność działania okuć , jeżeli jest potrzeba wyregulować.

–          Uwagi końcowe

Do zabezpieczeń powłoki stosować tylko i wyłącznie taśmy papierowe malarskie. Nie można stosować taśm pakowych ( z tworzyw sztucznych). Długotrwałe pozostawienie taśm (nawet papierowych malarskich) na stolarce grozi jej bezpowrotnym uszkodzeniem.

Montaż stolarki powinien odbywać się po zakończeniu tzw. prac mokrych (tynkowanie ,wylewanie posadzek, itp.) Wysoka wilgotność może powodować pęcznienie stolarki . W trakcie budowy oraz do momentu usunięcia wilgoci budowlanej , należy intensywnie wentylować pomieszczenia.

Montaż drzwi wewnętrznych


1. Przygotowanie do montażu

Montaż drzwi powinien odbywać się w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po zakończeniu tzw. prac mokrych (wylewki , tynki , itp.). Podstawowymi narzędziami do dokonania montażu są : dyble lub kotwy, kliny, młotek, rozpórki, pianka montażowa niskoprężna , śrubokręt , imbusy , klej do drewna ,elektronarzędzia, taśma do zabezpieczenia ościeżnicy , silikon . Ściany ościeżnicy powinny mieć pion i poziom. Należy również sprawdzić , czy otwór montażowy , czy zachowany jest tzw. Luz montażowy 10-15 mm. Docelowy poziom podłogi też powinien być wyznaczony lub podłoga powinna być położona.

2. Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu

Należy rozpakować drzwi nie niszcząc opakowania. Następną czynnością jest sprawdzenie , czy dostarczone drzwi są kompletne oraz czy nie posiadają widocznych wad konstrukcyjnych lub materiałowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości , produkt ponownie pakujemy w opakowanie fabryczne i rozpoczynamy procedurę reklamacyjną.

3. Montaż opasek i ościeżnicy

Opaski ułożyć na równej i czystej powierzchni. Połączyć opaski za pomocą łącznika mimośrodowego i kleju do drewna zachowując staranność. Sprawdzić poprawność połączenia , w razie potrzeby poprawić. Tak samo postępujemy z ościeżnicą.

4. Montaż drzwi

Sprawdzamy wymiary ościeży, luz montażowy powinien wynosić 10-15 mm. Zwilżamy powierzchnie murów , aby uzyskać lepszą przyczepność pianki montażowej. Ościeżnicę umieszczamy w otworze i unieruchamiamy za pomocą klinów. Ustawiamy piony i poziomy . Umieszczamy rozpórki (min. 3szt.) aby ościeżnica nie została wciśnięta da wewnątrz. Końcówki rozpórek powinny być zabezpieczone aby nie porysować ościeżnicy. Ościeżnicę mocujemy za pomocą dybli. Następną czynnością jest zawieszenie skrzydła i sprawdzenie jak się otwiera , zamyka i jak przylega do ościeżnicy. Zdejmujemy skrzydło. Wprowadzamy piankę montażową pamiętając o zabezpieczeniu ościeżnicy taśmą malarską. Pozostawić bez usuwania rozpórek aż do wyschnięcia pianki zgodnie z zaleceniami producenta. Po zastygnięciu pianki usuwamy jej nadmiar , zdejmujemy taśmę malarską , zdejmujemy rozpórki, wyciągamy kliny. Bierzemy opaskę przeciw zawiasową i montujemy ją z łącznikiem w wyfrezowany rowek w ościeżnicy. Zaleca się punktowo użyć silikonu .Ponownie zawieszamy skrzydło. Następnie montujemy szyldy. Do montażu szyldów należy używać śrubokręta lub wkrętarki z odpowiednio ustawionym sprzęgłem. Zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować pęknięcie ramiaka drzwiowego w obrębie zamka.

Montaż drzwi zewnętrznych

1.Przygotowanie do montażu

Montaż należy wykonywać po zakończeniu tzw. Prac mokrych (tynkowanie, wylewanie posadzek itp.) Drzwi zewnętrzne powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych(słońce, deszcz itp.)poprzez wykonanie nad drzwiami zadaszenia. Na warunki atmosferyczne szczególnie narażone są drzwi otwierane na zewnątrz. Podstawowymi narzędziami do dokonania montażu są : dyble lub kotwy, kliny, młotek, rozpórki, pianka montażowa niskoprężna , śrubokręt , imbusy , elektronarzędzia, taśma do zabezpieczenia ościeżnicy. Ściany ościeżnicy powinny mieć pion i poziom. Należy również sprawdzić , czy otwór montażowy , czy zachowany jest tzw. Luz montażowy 10-15 mm. Docelowy poziom powinien być wyznaczony lub podłoga powinna być położona.

2. Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu

Należy rozpakować drzwi nie niszcząc opakowania. Następną czynnością jest sprawdzenie , czy dostarczone drzwi są kompletne oraz czy nie posiadają widocznych wad konstrukcyjnych lub materiałowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości , produkt ponownie pakujemy w opakowanie fabryczne i rozpoczynamy procedurę reklamacyjną.

3. Montaż drzwi

Należy sprawdzić wymiary ościeżnicy , luz montażowy powinien wynosić 10-15 mm. Jeżeli jest to potrzebna zdejmujemy skrzydło z ościeżnicy. Sprawdzamy szerokość światła ościeżnicy przy górnej belce i progu. Do montażu należy używać dybli. Zwilżamy powierzchnię muru aby uzyskać lepszą przyczepność pianki poliuretanowej. Ościeżnicę umieszczamy w otworze i unieruchamiamy ją za pomocą klinów. Ustawiamy piony i poziomy. Umieszczamy rozpórki , aby wyeliminować ściśnięcie ościeżnicy do wewnątrz. Listwy rozporowe (min.3 szt.) powinny być umieszczone w tej samej linii. Zabezpieczamy końce rozpórek , aby nie porysować ościeżnicy. Ościeżnicę montujemy za pomocą dybli. Następną czynnością jest zawieszenie skrzydła i sprawdzenie jak się otwiera i zamyka , sprawdzenie jak przylega do ościeżnicy i prawidłowość ustawienia. Zdejmujemy skrzydło. Wprowadzamy niskoprężną piankę montażową, pamiętając o zabezpieczeniu ościeżnicy taśmą malarską. Pozostawiamy bez usuwania rozpórek do wyschnięcia piany zgodnie z zaleceniami producenta Po zastygnięciu pianki odcinamy nożem nadmiar , zdejmujemy taśmę malarską , demontujemy kliny i rozpórki. Obróbkę przeprowadzamy zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponownie zawieszamy skrzydło,  montujemy szyldy , wkładki. Sprawdzamy funkcjonalność drzwi i ewentualnie dokonujemy regulacji na zawiasach. Sprzątamy po sobie.